Spoločenské vedy

Spoločenské vedy

Tri predmety sú spojené do jednej vzdelávacej oblasti

Čo mám spoločné s klímou?

Čo vlastne znamená demokracia?

Ako žili Rimania?

Deti a mladí dospelí vyrastajú vo svete plnom otázok. Spoločenskovedný predmet, ktorý sa skladá zo zemepisu, politiky a dejepisu, ponúka príležitosť odpovedať na mnohé z týchto otázok.

Vďaka svojej rozmanitosti je mimoriadne vhodný na podporu mnohých požadovaných kompetencií. Počas štúdia si žiaci osvojujú rôzne metódy (práca s mapou, vyhodnocovanie zdrojov, výskumné metódy, práca v teréne atď.), získavajú hlbší prehľad o zodpovednom a kritickom využívaní informácií a tradičných i moderných médií (internetový výskum, hodnotenie filmov, analýza štatistík, tabuliek, mapovanie, tvorba modelov atď.), trénujú svoje komunikačné zručnosti (argumentácia, diskusia, úsudky) a učia sa kriticky a zodpovedne zaobchádzať s mnohými stránkami spoločenského života a podľa toho konať.

Cieľom geografie je pochopiť prírodnogeografické, ekologické, politické, ekonomické a sociálne štruktúry a procesy priestorovo charakterizovanej reality života. Skúmaním miestneho prostredia i cudzích biotopov sa vštepuje tolerancia k vnútornej hodnote cudzích kultúr a žiaci sa pripravujú na život v medzinárodne prepojenom svete. Rozvoj základných topografických vedomostí o tematických regionálnych až globálnych orientačných sieťach je predpokladom diferencovaného myslenia o priestorových vzájomných vzťahoch.

V časti dejepisu sa kladie dôraz na rozvoj reflexívneho historického vedomia, ktoré by malo študentom umožniť stať sa nezávislými mysliteľmi a samostatnými jednotlivcami prostredníctvom skúmania vývoja ľudských spoločností, zohľadňovania "iných" a kritického pozorovania a hodnotenia historických procesov.

Politika je úzko prepojená so zemepisom a dejepisom a zameriava sa najmä na oboznámenie sa s politickými, sociálnymi a hospodárskymi štruktúrami a ich hodnotenie. Tým sa má podporiť rozvoj trvalého politického povedomia, ktoré žiakom umožní aktívne sa podieľať na vývoji politických procesov.

Výučba tohto predmetu prebieha v ročníkoch 5-8.