Sociālās studijas

Sociālās studijas

Trīs mācību priekšmeti ir apvienoti vienā mācību jomā

Kāds sakars man ir ar klimatu?

Ko patiesībā nozīmē demokrātija?

Kā dzīvoja romieši?

Bērni un jaunieši aug pasaulē, kas ir pilna ar jautājumiem. Sociālo zinību priekšmets, kas ietver ģeogrāfiju, politiku un vēsturi, piedāvā iespēju atbildēt uz daudziem no šiem jautājumiem.

Savas daudzveidības dēļ tā ir īpaši piemērota daudzu nepieciešamo kompetenču veicināšanai. Skolas laikā skolēni apgūst dažādas metodes (darbs ar kartēm, avotu izvērtēšana, pētniecības metodes, lauka darbs u. c.), padziļināti apgūst atbildīgu un kritisku informācijas un tradicionālo un moderno plašsaziņas līdzekļu izmantošanu (interneta pētniecība, filmu izvērtēšana, statistikas datu analīze, tabulas, kartēšana, modeļu veidošana u. c.), trenē savas komunikācijas prasmes (argumentācija, diskusijas, spriedumi) un mācās kritiski un atbildīgi izturēties pret daudzajām sociālās dzīves šķautnēm un atbilstoši tām rīkoties.

Ģeogrāfijas mērķis ir izprast dabiski ģeogrāfiskās, ekoloģiskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās struktūras un procesus, kas raksturo dzīves realitāti telpā. Izpētot gan vietējo teritoriju, gan ārzemju biotopus, tiek ieaudzināta tolerance pret svešzemju kultūru patiesajām vērtībām un skolēni tiek sagatavoti dzīvei starptautiski sazarotā pasaulē. Topogrāfisko pamatzināšanu apguve par tematiskajiem reģionālajiem līdz globālajiem orientēšanās tīkliem ir priekšnoteikums diferencētai telpiskajai domāšanai par savstarpējo atkarību.

Vēstures nodaļā uzsvars tiek likts uz reflektējošas vēsturiskās apziņas veidošanu, kas ļautu skolēniem kļūt par patstāvīgiem domātājiem un patstāvīgām personībām, pētot cilvēku sabiedrību attīstību, ņemot vērā "citādo" un kritiski vērojot un vērtējot vēstures procesus.

Politika ir cieši saistīta ar ģeogrāfiju un vēsturi, un galvenā uzmanība tajā tiek pievērsta tam, lai skolēni iepazītos un novērtētu politiskās, sociālās un ekonomiskās struktūras. Mērķis ir attīstīt noturīgu politisko apziņu, kas ļauj skolēniem aktīvi iesaistīties politisko procesu attīstībā.

Šī mācību priekšmeta stundas notiek 5.-8. klašu grupā.