Κοινωνικές σπουδές

Κοινωνικές σπουδές

Τρία θέματα συνδυάζονται σε έναν μαθησιακό τομέα

Τι σχέση έχω εγώ με το κλίμα;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η δημοκρατία;

Πώς ζούσαν οι Ρωμαίοι;

Τα παιδιά και οι νέοι ενήλικες μεγαλώνουν σε έναν κόσμο γεμάτο ερωτήσεις. Το μάθημα των κοινωνικών σπουδών, το οποίο αποτελείται από τη γεωγραφία, την πολιτική και την ιστορία, προσφέρει την ευκαιρία να απαντηθούν πολλά από αυτά τα ερωτήματα.

Λόγω της ποικιλομορφίας του, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την προώθηση πολυάριθμων απαιτούμενων ικανοτήτων. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο, οι μαθητές μαθαίνουν ποικίλες μεθόδους (χαρτογράφηση, αξιολόγηση πηγών, ερευνητικές μέθοδοι, εργασία πεδίου κ.λπ.), αποκτούν βαθύτερη εικόνα για την υπεύθυνη και κριτική χρήση της πληροφορίας και των παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων (έρευνα στο διαδίκτυο, αξιολόγηση ταινιών, ανάλυση στατιστικών στοιχείων, πίνακες, χαρτογράφηση, δημιουργία μοντέλων κ.λπ.), εξασκούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες (επιχειρηματολογία, συζητήσεις, κρίσεις) και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής με κριτικό και υπεύθυνο τρόπο και να ενεργούν αναλόγως.

Στόχος της γεωγραφίας είναι η κατανόηση των φυσικών γεωγραφικών, οικολογικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών και διαδικασιών της χωρικά χαρακτηρισμένης πραγματικότητας της ζωής. Με την εξερεύνηση τόσο της τοπικής περιοχής όσο και των ξένων βιοτόπων, εμπεδώνεται η ανοχή απέναντι στην εγγενή αξία των ξένων πολιτισμών και οι μαθητές προετοιμάζονται για τη ζωή σε έναν διεθνώς διαπλεκόμενο κόσμο. Η ανάπτυξη μιας βασικής τοπογραφικής γνώσης των θεματικών πλεγμάτων περιφερειακού έως παγκόσμιου προσανατολισμού αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφοροποιημένη σκέψη χωρικής αλληλεξάρτησης.

Στο τμήμα Ιστορίας, η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μιας αναστοχαστικής ιστορικής συνείδησης, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει στους μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι στοχαστές και αυτόνομα άτομα μέσω της εξέτασης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, της εξέτασης του "άλλου" και της κριτικής παρατήρησης και αξιολόγησης των ιστορικών διαδικασιών.

Στενά συνδεδεμένη με τη γεωγραφία και την ιστορία, η πολιτική εστιάζει κυρίως στην εξοικείωση και την αξιολόγηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας διαρκούς πολιτικής συνείδησης που θα επιτρέπει στους μαθητές να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη των πολιτικών διαδικασιών.

Τα μαθήματα σε αυτό το μάθημα πραγματοποιούνται στις ομάδες 5-8.