Samfunnsfag

Samfunnsfag

Tre fag kombineres til ett læringsområde

Hva har jeg med klimaet å gjøre?

Hva betyr egentlig demokrati?

Hvordan levde romerne?

Barn og unge vokser opp i en verden full av spørsmål. Samfunnsfaget, som består av geografi, politikk og historie, gir mulighet til å besvare mange av disse spørsmålene.

På grunn av sitt mangfold er det spesielt godt egnet til å fremme en rekke nødvendige kompetanser. I løpet av skoletiden lærer elevene ulike metoder (kartarbeid, evaluering av kilder, forskningsmetoder, feltarbeid osv.), de får en dypere innsikt i ansvarlig og kritisk bruk av informasjon og tradisjonelle og moderne medier (internettsøk, filmevaluering, analyse av statistikk, tabeller, kartlegging, lage modeller osv.), de trener opp sine kommunikasjonsferdigheter (argumentasjon, diskusjoner, vurderinger) og lærer å forholde seg kritisk og ansvarlig til samfunnslivets mange fasetter og handle deretter.

Målet med geografi er å forstå de naturgeografiske, økologiske, politiske, økonomiske og sosiale strukturene og prosessene i den romlige livsvirkeligheten. Ved å utforske både nærområdet og fremmede naturtyper skapes toleranse for fremmede kulturers egenverdi, og elevene forberedes på livet i en internasjonalt sammenvevd verden. Utviklingen av grunnleggende topografiske kunnskaper om tematiske regionale til globale orienteringsnett er en forutsetning for differensiert tenkning om romlig avhengighet.

I historiefaget fokuseres det på å utvikle en reflektert historiebevissthet som skal gjøre studentene i stand til å bli selvstendige tenkere og selvstendige individer gjennom å undersøke utviklingen av menneskelige samfunn, ta hensyn til "den andre" og kritisk observere og vurdere historiske prosesser.

Faget politikk, som er nært knyttet til geografi og historie, har hovedfokus på å gjøre elevene kjent med og vurdere politiske, sosiale og økonomiske strukturer. Målet er å utvikle en varig politisk bevissthet som gjør elevene i stand til å spille en aktiv rolle i utviklingen av politiske prosesser.

Undervisningen i dette faget foregår i årskullene 5-8.