Družboslovje

Družboslovje

Trije predmeti so združeni v eno učno področje

Kaj imam jaz opraviti s podnebjem?

Kaj pravzaprav pomeni demokracija?

Kako so živeli Rimljani?

Otroci in mladi odrasli odraščajo v svetu, polnem vprašanj. Predmet družboslovje, ki ga sestavljajo geografija, politika in zgodovina, ponuja priložnost, da odgovorimo na številna od teh vprašanj.

Zaradi svoje raznolikosti je še posebej primeren za spodbujanje številnih potrebnih kompetenc. V času šolanja se učenci učijo različnih metod (delo s karto, vrednotenje virov, raziskovalne metode, terensko delo ...), poglobljeno spoznavajo odgovorno in kritično uporabo informacij ter tradicionalnih in sodobnih medijev (raziskovanje interneta, vrednotenje filmov, analiza statističnih podatkov, tabel, kartiranje, oblikovanje modelov ...), trenirajo svoje komunikacijske sposobnosti (argumentacija, diskusije, presoje) ter se učijo kritično in odgovorno obravnavati številne vidike družbenega življenja in ustrezno ravnati.

Cilj geografije je razumeti naravnogeografske, ekološke, politične, gospodarske in družbene strukture in procese v prostorsko zaznamovani življenjski stvarnosti. Z raziskovanjem lokalnega okolja in tujih življenjskih okolij se učencem privzgaja strpnost do vrednosti tujih kultur in jih pripravlja na življenje v mednarodno prepletenem svetu. Razvoj osnovnega topografskega znanja o tematskih regionalnih do globalnih orientacijskih mrežah je predpogoj za diferencirano razmišljanje o prostorski soodvisnosti.

Pri zgodovini je poudarek na razvijanju refleksivne zgodovinske zavesti, ki naj bi učencem omogočila, da postanejo samostojni misleci in avtonomni posamezniki s preučevanjem razvoja človeških družb, upoštevanjem "drugega" ter kritičnim opazovanjem in ocenjevanjem zgodovinskih procesov.

Pri politiki, ki je tesno povezana z geografijo in zgodovino, je glavni poudarek na spoznavanju in ocenjevanju političnih, družbenih in gospodarskih struktur. Cilj je razviti trajno politično zavest, ki učencem omogoča aktivno vlogo pri razvoju političnih procesov.

Pouk tega predmeta poteka v razredih od 5. do 8. razreda.