Počítačová veda

Predmet Informatika

VintageKlasifikáciaRealizácia obsahu

5

Počítačový vodičský preukaz

Od školského roka 2018/19

 • Používanie počítača
 • Spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, prezentácia
 • Bezpečnosť v sieti

Výberová orientácia

V skupinách, ktoré sa každých deväť týždňov menia, môžu žiaci popri iných predmetoch, ako je výtvarné umenie, prírodné vedy a pracovné vyučovanie, spoznávať aj informatiku.

Medzi témy, ktoré sa preberajú v rámci informatiky, patria:

 • Spracovanie informácií
 • Úvod do programovania
 • Kryptografia
 • Etické otázky v informatike
 • Sociálne siete

Voliteľný predmet informatika

V druhej polovici 6. ročníka si žiaci vyberajú povinne voliteľný predmet, ktorý sa vyučuje ako štvrtý hlavný predmet. Pre tento predmet je záväzný hlavný učebný plán a školský vzdelávací program.

Dôvody výberu informatiky ako voliteľného predmetu:

 • Príprava žiakov na život vo svete presiaknutom digitálnymi technológiami
 • podporuje interdisciplinárne a sieťové myslenie
 • prispieva k hlbšiemu pochopeniu trvalo udržateľného rozvoja a využívania našich prírodných zdrojov
 • Príprava na odbornú prípravu, štúdium a kariéru
 • vzbudzuje záujem dievčat aj chlapcov o neskoršiu profesionálnu orientáciu v oblasti matematiky, techniky a prírodných vied

Ak si vaše dieťa vyberie predmet informatika, dodržiavajte nasledujúce požiadavky:

 • Veľký záujem o riešenie problémov a hlavolamov
 • Samostatná a dôkladná práca aj počas dlhšieho časového obdobia
 • Štruktúrovanie tematických oblastí a faktov a využívanie diagramov a náčrtov

Základné učebné osnovy nájdete na tomto odkaze:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/.../KLP_GE_WP_Informatik_Endfassung.pdf

8

Informatika striedavo so štúdiom práce

Žiaci 8. ročníka majú hodiny informatiky každé dva týždne. Obsah zahŕňa nasledovné:

 • práca s počítačom (ak nemáte predchádzajúce znalosti)
 • Spracovanie informácií
 • Vytváranie webových stránok pomocou HTML&CSS
 • Vývoj aplikácií
 • ...