Sociální studia

Sociální studia

Tři předměty jsou spojeny do jedné vzdělávací oblasti

Co mám společného s klimatem?

Co vlastně znamená demokracie?

Jak žili Římané?

Děti a mladí dospělí vyrůstají ve světě plném otázek. Společenskovědní předmět, který se skládá ze zeměpisu, politiky a dějepisu, nabízí příležitost odpovědět na mnoho z těchto otázek.

Díky své rozmanitosti je obzvláště vhodný pro podporu mnoha požadovaných kompetencí. Žáci si během studia osvojují nejrůznější metody (práce s mapou, vyhodnocování pramenů, výzkumné metody, práce v terénu atd.), získávají hlubší vhled do odpovědného a kritického využívání informací a tradičních i moderních médií (internetový výzkum, hodnocení filmů, analýza statistik, tabulek, mapování, tvorba modelů atd.), trénují své komunikační dovednosti (argumentace, diskuse, úsudky) a učí se kriticky a odpovědně přistupovat k mnoha aspektům společenského života a podle toho jednat.

Cílem geografie je porozumět přirozeným geografickým, ekologickým, politickým, ekonomickým a sociálním strukturám a procesům prostorově charakterizované životní reality. Poznáváním místního prostředí i cizích biotopů je žákům vštěpována tolerance k vnitřní hodnotě cizích kultur a jsou připravováni na život v mezinárodně provázaném světě. Rozvoj základních topografických znalostí tematických regionálních až globálních orientačních sítí je předpokladem diferencovaného myšlení o prostorové provázanosti.

V dějepisné části je kladen důraz na rozvoj reflexivního historického vědomí, které by mělo studentům umožnit stát se samostatnými mysliteli a autonomními jedinci prostřednictvím zkoumání vývoje lidských společností, zohledňování "jiných" a kritického pozorování a hodnocení historických procesů.

Politika je úzce spjata se zeměpisem a dějepisem a zaměřuje se především na seznámení a hodnocení politických, sociálních a ekonomických struktur. Cílem je rozvíjet trvalé politické povědomí, které žákům umožní aktivně se podílet na vývoji politických procesů.

Výuka tohoto předmětu probíhá v ročnících 5-8.