Detailný záber na ruku učiteľa proti rozmazaným školákom sediacim na stoličke v triede v škole

Za čím si stojíme

Poslanie

Naša škola je vzdelávacou inštitúciou, ktorá v rozmanitosti svojich študentov vidí obohatenie a príležitosť. Sme hrdí na to, že sme multikultúrnou komunitou, v ktorej sa spoločne učia a žijú študenti z rôznych sociálnych, kultúrnych a náboženských prostredí.

Našou hlavnou zásadou je individuálny rozvoj každého žiaka. Pevne veríme, že každé dieťa má jedinečný talent, záujmy a potenciál. Naším cieľom je rozpoznať, rozvíjať a podporovať tento potenciál, aby každý žiak mohol dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

V našej škole sa zameriavame na jednotlivca. Vytvárame prostredie na učenie, v ktorom sa každý žiak cíti cenený a rešpektovaný. U našich žiakov podporujeme nezávislosť, sebadôveru a sociálne kompetencie, aby z nich vyrástli samostatní a empatickí členovia našej spoločnosti.

Začlenenie žiakov so špeciálnymi potrebami je pre nás samozrejmosťou. Sme presvedčení, že inklúzia je základom spravodlivejšej a solidárnejšej spoločnosti. Naša škola preto ponúka individuálnu podporu a povzbudenie všetkým žiakom bez ohľadu na ich fyzické, emocionálne alebo intelektuálne predpoklady.

Pedagógovia našej školy sú zanietení a kvalifikovaní odborníci, ktorí neustále pracujú na svojom rozvoji. Kladieme veľký dôraz na otvorenú a dôvernú spoluprácu medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a celou školskou komunitou.

Naša škola odovzdáva nielen vedomosti, ale aj hodnoty. Podporujeme toleranciu, rešpekt, solidaritu a zmysel pre zodpovednosť. Chceme z našich žiakov vychovať otvorených a zodpovedných občanov, ktorí aktívne pracujú pre spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť.

Inkluzívna všeobecná škola Gronau je miestom učenia, spolupatričnosti a osobného rozvoja. Sme hrdí na to, že môžeme našich žiakov sprevádzať na ich individuálnej vzdelávacej ceste a ponúknuť im tie najlepšie možnosti pre ich budúcnosť. Spoločne formujeme školu, v ktorej je rozmanitosť chápaná ako silná stránka a kde si každý nájde svoje miesto na rast a lesk.