Príprava na povolanie

Pohľad do budúcnosti

Komplexná škola znamená nielen komplexné školské vzdelávanie, ale aj cielenú odbornú a akademickú prípravu žiakov. V rámci programu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko "Kein Abschluss ohne Anschluss" kladie komplexná škola osobitný dôraz na vytváranie individuálnych ciest pre profesionálnu a akademickú budúcnosť mladých ľudí.


Ústrednou zložkou tejto prípravy je úzke prepojenie školskej teórie s aplikáciou v praxi. Žiaci získavajú nielen hlboké vedomosti z tradičných školských predmetov, ale sú aktívne zapojení aj do procesu vlastnej voľby povolania a štúdia. To sa dosahuje prostredníctvom rôznych orientačných opatrení, ako sú pracovné stáže, exkurzie do podnikov a na univerzity a pravidelné poradenské stretnutia.

Program umožňuje mladým ľuďom včas identifikovať svoje záujmy a silné stránky. To sa dosahuje prostredníctvom individuálnej podpory a povzbudenia, ktoré sú prispôsobené potrebám každého jednotlivca. Komplexná škola úzko spolupracuje s firmami, univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami, aby žiaci získali reálny pohľad na rôzne profesijné oblasti a študijné programy.

Okrem praktického zamerania kladie komplexná škola dôraz aj na podporu kľúčových zručností, ktoré sú veľmi dôležité pre úspešnú profesionálnu a akademickú kariéru. Patrí medzi ne schopnosť pracovať v tíme, komunikačné zručnosti, samostatnosť a schopnosť riešiť problémy. Tieto zručnosti sa nevyučujú len v triede, ale podporujú sa aj prostredníctvom cielených projektov a workshopov.

Program "Kein Abschluss ohne Anschluss" na všeobecnovzdelávacích školách v Severnom Porýní-Vestfálsku preto vytvára nielen pevný základ pre úspešnú maturitu, ale aj základ pre cielenú a individuálnu prípravu na povolanie a štúdium. Žiaci sú podporovaní v tom, aby objavili svoje vlastné záujmy, realizovali svoj potenciál a našli tak najlepší možný štart do svojej profesionálnej budúcnosti.