Praktická filozofia

Praktická filozofia

V tomto školskom predmete, ktorý je pre vás novinkou od piateho ročníka, môžete fundovane diskutovať o slobode, politike, médiách, náboženstve, priateľstve, umieraní/smrti, normách, zmysle/nesmysle, xenofóbii, morálke, vede, rodových rolách, násilí, plánoch do budúcnosti, Bohu, svedomí, logike, pocitoch, pravde, sebe samom a mnohých ďalších témach.

 

Kto sa môže zúčastniť programu Praktická filozofia?

Žiaci, ktorí nenavštevujú náboženskú výchovu, pretože nepatria ku kresťanskému vyznaniu alebo zanechali náboženskú výchovu z dôvodov svedomia (vo veku 14 rokov a viac), alebo ich rodičia odhlásili z náboženskej výchovy, ak ešte nedovŕšili vek (mladší ako 14 rokov), navštevujú praktické hodiny filozofie.


Čo je praktická filozofia?

Praktická filozofia sa zaoberá všetkými otázkami týkajúcimi sa toho, ako ľudia spolu žijú. O týchto otázkach treba diskutovať, skúmať ich hĺbku a šírku a uvádzať možné odpovede s odôvodnením. To všetko sa robí v rámci predmetu praktickej filozofie.

Filozofia sa začína vtedy, keď si niekto kladie filozofické otázky.
Filozofické otázky sú otázky ako napr: Čo je to lož? Čo je pravda? Prečo ľudia hľadajú priateľstvo medzi sebou? Čo je dôstojný život? Aký je zmysel života? Majú zvieratá práva? Sme slobodní? Prečo sa ľudia boja smrti? Čo znamená rozumný? Ako môžete logicky argumentovať?

Aby mladí filozofi našli odpovede na tieto otázky, robia toho veľa: čítajú texty, interpretujú obrázky, diskutujú, objasňujú pojmy, interpretujú filmy, hrajú rolové hry, vyvíjajú myšlienkové experimenty, robia internetový výskum, vedú písomné diskusie, sami píšu texty, zapájajú sa do sokratovských diskusií a, samozrejme, sú vedení k samostatnému mysleniu a mnohému inému.

 

Ako je štruktúrovaný predmet Praktická filozofia ?


Ani to najslobodnejšie myslenie sa nezaobíde bez určitého základného poriadku. V predmete praktická filozofia na školách v Severnom Porýní-Vestfálsku sú témy usporiadané do nasledujúcich 7 skupín otázok:


Naše kurzy sú štruktúrované podľa týchto skupín otázok a aj učebnice sú napísané s ohľadom na tieto skupiny otázok.

Skupina otázok 1: Otázka o sebe

- Príklad témy: Ja a môj život

Skupina otázok 2: Otázka druhého

- Príklad témy: Riešenie konfliktov

Skupina otázok 3: Otázka dobrého správania

- Príklad témy: Pravdivosť a lož

Skupina otázok 4: Otázka práva, štátu a hospodárstva

- Príklad témy: Chudoba a prosperita

Skupina otázok 5: Otázka prírody, kultúry a technológie

- Príklad témy: Zvieratá ako živé bytosti

Skupina otázok 6: Otázka pravdy, reality a médií

- Príklad témy: Mediálne svety

Skupina otázok 7: Otázka pôvodu, budúcnosti a zmyslu

- Príklad témy : Život a sviatky v rôznych náboženstvách