Engelsk

På Gronau Comprehensive School undervises det i engelsk i klasser. Undervisningen er differensiert, og det brukes egnede metoder og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad.

I andre halvdel av 7. klasse deles elevene inn i utvidelses- og basisnivå. Det er mulig å bytte til utvidelses- eller basisnivå frem til første semester i 10. klasse, forutsatt at prestasjonene er tilfredsstillende. Etter det er det bare mulig å nedgradere etter anmodning fra foreldre eller foresatte.

Det brukes både samarbeidsorienterte læringsformer (f.eks. tandemøvelser, Placemat, Milling Around, gruppearbeid) og differensierende læringsformer (f.eks. differensiert arbeidsmateriell, støttesystemer, ukeplanarbeid).

Engelskundervisningen er mediebasert. Dette omfatter først og fremst læreboken (Orange Line-utgaven fra 2014), arbeidsboken og den tilhørende lyd- og video-DVD-en. I tillegg står læreren fritt til å bruke ytterligere differensiert materiell, filmer, lydfiler og undervisningsvideoer; det finnes et utvalg i mediebiblioteket.

Arbeidet er også kompetanseorientert. Elevene forberedes på de ulike kompetanseområdene i faget.

  • Lytting (f.eks. arbeid med audiovisuelle medier)
  • Muntlighet (f.eks. presentasjoner, prosjektarbeid, muntlige eksamener)
  • Lesing (f.eks. opplesningsmetode, summelesing)
  • Skriving (f.eks. med modelltekster og støttesystemer)
  • Interkulturell kommunikativ kompetanse (f.eks. formidling, arbeid med autentisk materiale)

Ytterligere differensierende tilleggstilbud er:

  • Deltakelse i "Den store utfordringen",
  • UFO-tilbud (støtte, oppmuntre/kreve, organisere) av faglærere eller spesialpedagoger.