Příprava na povolání

Pohled do budoucnosti

Obecná škola znamená nejen komplexní školní vzdělávání, ale také cílenou odbornou a studijní přípravu žáků. V rámci programu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko "Kein Abschluss ohne Anschluss" přikládá všeobecná škola zvláštní význam vytváření individuálních cest pro profesní a studijní budoucnost mladých lidí.


Ústředním prvkem této přípravy je úzké propojení školské teorie s aplikací v praxi. Žáci získávají nejen hluboké znalosti v tradičních předmětech, ale jsou také aktivně zapojeni do procesu volby vlastního povolání a studijního programu. K tomu slouží řada orientačních opatření, jako jsou pracovní stáže, exkurze do podniků a na vysoké školy a pravidelné poradenské schůzky.

Program umožňuje mladým lidem včas rozpoznat jejich vlastní zájmy a silné stránky. Toho je dosaženo prostřednictvím individuální podpory a povzbuzování, které jsou přizpůsobeny potřebám každého jednotlivce. Komplexní škola úzce spolupracuje s firmami, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi, aby žáci získali reálný náhled na různé profesní obory a studijní programy.

Kromě praktického zaměření klade komplexní škola důraz také na podporu klíčových dovedností, které jsou velmi důležité pro úspěšnou profesní a akademickou kariéru. Patří mezi ně schopnost pracovat v týmu, komunikační dovednosti, samostatnost a schopnost řešit problémy. Tyto dovednosti jsou nejen vyučovány ve třídě, ale také podporovány prostřednictvím cílených projektů a workshopů.

Program "Kein Abschluss ohne Anschluss" na všeobecně vzdělávacích školách v Severním Porýní-Vestfálsku tak vytváří nejen pevný základ pro úspěšné získání maturity, ale také základ pro cílenou a individuální přípravu na povolání a studium. Žáci jsou podporováni v tom, aby objevili své vlastní zájmy, realizovali svůj potenciál a našli tak ten nejlepší možný start do své profesní budoucnosti.