Nižší škola

Nižší škola

Nižší stupeň školy, který se skládá z 5. a 6. ročníku, tvoří rozhodující základ pro adaptaci na nový typ školy. V těchto dvou ročnících mají žáci možnost aktivně si vyzkoušet různé věci a plynule přejít do nového školního prostředí a nových předmětů. Vzhledem k tomu, že všeobecná škola nabízí všechny maturitní obory, žáci se v této fázi ještě nesoustředí na rozhodování o konkrétní maturitní kvalifikaci. Místo toho si mohou rozsáhle vyzkoušet své dovednosti a případně se věnovat i druhému cizímu jazyku.

Kromě obsahové stránky výuky jednotlivých předmětů je v nižších ročnících školy věnována zvláštní pozornost rozvoji strategií učení. Intenzivnější samostatné zapojení do výuky daného předmětu je nezbytné, aby bylo možné cíleně podporovat jednotlivé dovednosti. Tento aspekt je obzvláště intenzivně praktikován v nižších ročnících školy.

Dalším hlavním tématem na nižším stupni školy je učení se sociálním dovednostem. Aktivně se procvičuje týmová práce, aby žáci byli schopni efektivně spolupracovat s ostatními v další školní kariéře a využívat vzájemné výměny zkušeností.