Ammatillinen valmistautuminen

Katse tulevaisuuteen

Peruskoulu edustaa paitsi peruskouluopetusta myös oppilaiden kohdennettua ammatillista ja akateemista valmistusta. Osana Nordrhein-Westfalenin osavaltion "Kein Abschluss ohne Anschluss" -ohjelmaa peruskoulu painottaa erityisesti yksilöllisten polkujen luomista nuorten ammatillista ja akateemista tulevaisuutta varten.


Keskeinen osa tätä valmistelua on kouluteorian ja käytännönläheisen soveltamisen välinen tiivis yhteys. Oppilaat saavat syvällistä tietoa perinteisistä kouluaineista, mutta osallistuvat myös aktiivisesti omien ura- ja opiskeluvalintojensa tekemiseen. Tämä saavutetaan erilaisilla perehdyttämistoimenpiteillä, kuten työharjoitteluilla, retkillä yrityksiin ja yliopistoihin sekä säännöllisillä neuvontatapaamisilla.

Ohjelma antaa nuorille mahdollisuuden tunnistaa omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa jo varhaisessa vaiheessa. Tämä saavutetaan yksilöllisellä tuella ja kannustuksella, joka on räätälöity kunkin yksilön tarpeiden mukaan. Peruskoulu tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa antaakseen oppilaille realistisen käsityksen eri ammattialoista ja opinto-ohjelmista.

Käytännönläheisyyden lisäksi peruskoulu painottaa myös sellaisten avaintaitojen edistämistä, jotka ovat erittäin tärkeitä menestyksekkään ammatillisen ja akateemisen uran kannalta. Tällaisia taitoja ovat muun muassa kyky työskennellä ryhmässä, viestintätaidot, itsenäisyys ja ongelmanratkaisutaidot. Näitä taitoja ei opeteta ainoastaan luokkahuoneessa, vaan niitä edistetään myös kohdennettujen hankkeiden ja työpajojen avulla.

Nordrhein-Westfalenin peruskoulujen "Kein Abschluss ohne Anschluss" -ohjelma luo näin ollen paitsi vankan perustan onnistuneelle päättötodistukselle myös pohjan kohdennetulle ja yksilölliselle ura- ja opiskeluvalmiudelle. Oppilaita rohkaistaan löytämään omat kiinnostuksen kohteensa, toteuttamaan potentiaalinsa ja löytämään näin paras mahdollinen alku ammatilliselle tulevaisuudelleen.