Projekty

Projektová práca zohráva v našej komplexnej škole ústrednú úlohu a ponúka študentom skvelú príležitosť učiť sa nad rámec tradičného vyučovania a aktívne sa zapájať do života školskej komunity.

Ako "škola bez rasizmu" sa zameriavame nielen na odovzdávanie vedomostí, ale aj na podporu inkluzívneho a tolerantného vzdelávacieho prostredia. Takéto projekty zvyšujú citlivosť žiakov na sociálne otázky, podporujú medzikultúrne porozumenie a posilňujú ich zručnosti v zaobchádzaní s rozmanitosťou.

Ocenenie "Škola spravodlivého obchodu" zasa zdôrazňuje záväzok k udržateľnej spotrebe a globálnej spravodlivosti. Žiaci sa učia, ako môžu ich každodenné rozhodnutia ovplyvniť svet, a sú vychovávaní k tomu, aby sa stali zodpovednými spotrebiteľmi. Tento projekt poskytuje nielen teoretické vedomosti, ale umožňuje žiakom aj konať a dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom prostredí.

Organizácia ako "škola Euregio" kladie dôraz na medzinárodnú spoluprácu a podporuje výmenu medzi žiakmi z rôznych regiónov a kultúr.

Okrem týchto projektov prispievajú k rozmanitosti školského života aj tvorivé iniciatívy, ako napríklad školská kapela. Školská kapela nielen podporuje hudobný talent, ale posilňuje aj tímovú prácu, kreativitu a vyjadrenie individuálnych osobností.

Celkovo zohráva projektová práca v komplexnej škole dôležitú úlohu, pretože podporuje žiakov v myslení, zodpovednosti a rozvoji ich osobných zručností. To podporuje nielen ich akademický rozvoj, ale pripravuje ich aj na aktívnu účasť v spoločnosti.