Работа в екип

...защото заедно е просто по-лесно!

Един от аспектите, които са особено близки до сърцето на общообразователното училище в Гронау, е работата в екип. Тя се практикува и насърчава на всички нива.

В класната стая учениците преживяват общността през цялото време:

  • Те седят заедно на масите на екипите в малки групи. Това разположение на местата насърчава комуникацията и сътрудничеството. По този начин учениците научават, че заедно се учи по-добре.
  • В часовете се използват етапи на работа с партньори и по групи, при които учениците могат да обсъждат теми и да решават задачи заедно.
  • Чрез съвместната работа в класа те се научават да работят за общността и да поемат отговорност един за друг.

Педагогическият ни персонал също работи в екип, за да планира и провежда уроци, съобразени с нуждите на учениците.

  • Занятията се водят от екип. Чрез интензивно сътрудничество се търси най-добрата възможна подкрепа за всяко дете и младеж.
  • В екипите на ниво клас всички класни ръководители от даден клас обменят информация, за да планират общи насоки и дейности.
  • Чрез сътрудничество в различните предметни области се разработват общи стандарти и се определя съдържанието. Това гарантира, че всички ученици получават еднакво качествено обучение.
  • Заедно с училищния социален работник, учителя по консултиране и училищния капелан учениците могат да бъдат консултирани по проблеми и въпроси както в училище, така и в личния им живот.