Защита на данните

Защита на данните

Използването на нашия уебсайт по принцип е възможно без предоставяне на лични данни. Доколкото на нашия уебсайт се събират лични данни (напр. име, адрес или имейл адрес), това винаги се прави доброволно, доколкото е възможно. Тези данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие.

Бихме искали да обърнем внимание, че предаването на данни по интернет (например при комуникация по електронна поща) може да бъде обект на уязвимости в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети лица не е възможна.
С настоящото изрично забраняваме използването на данните за контакт, публикувани като част от задължението ни да предоставим правно известие, с цел изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на този уебсайт изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.