Historia

Peruskoulumme historian oppiaine tarjoaa oppilaille kiehtovan matkan menneisyyteen, jotta he oppisivat ymmärtämään historiallisia tapahtumia, kehitystä ja asiayhteyksiä. Oppitunnit ovat monipuolisia ja perustuvat osallistavaan lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Historian oppituntien sisältö kattaa monenlaisia aiheita antiikin ajoista nykypäivään. Siihen sisältyy kulttuuristen, poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien tutkiminen. Myös alueelliset ja maailmanlaajuiset näkökulmat otetaan huomioon, jotta oppilaat saisivat kattavan kuvan maailmanhistoriasta.

Erilaiset menetelmät ovat keskeinen osa historian opetusta. Perinteisten opetusmenetelmien, kuten etukäteisopetuksen, lisäksi käytetään myös vuorovaikutteisia menetelmiä, kuten ryhmätöitä, keskusteluja, projektitöitä ja retkiä. Median, myös digitaalisten resurssien, käyttö auttaa tekemään oppitunneista eläviä ja nykyaikaisia. Oppilaita kannustetaan kehittämään mediataitojaan.

Historian oppitunneilla keskitytään vahvasti analyyttisten taitojen kehittämiseen. Oppilaat oppivat tulkitsemaan historiallisia lähteitä, ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja ajattelemaan kriittisesti historiallisia tapahtumia. Tämä edistää paitsi historiallista ymmärrystä myös kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä.

Sosiaalista oppimista edistetään vaihtamalla ajatuksia, tekemällä yhteistyötä ryhmähankkeissa ja keskustelemalla kiistanalaisista aiheista historian tunneilla. Tämä auttaa kehittämään ymmärrystä eri näkökantoja kohtaan ja edistää suvaitsevaisuutta erilaisia kulttuurisia ja historiallisia taustoja kohtaan.

Kaiken kaikkiaan peruskoulumme historian oppiaine tarjoaa innostavan oppimisympäristön, joka paitsi välittää historiallista tietoa myös vahvistaa oppilaiden henkilökohtaista kehitystä. Oppitunneilla pyritään esittelemään historiaa elävänä ja merkityksellisenä oppiaineena, joka edistää merkittävästi kriittisen ja pohtivan kansalaisen kehittymistä.