Musiikki

Musiikkitunnit Gronaun peruskoulussa

Meidän perusasiat

Ihmisille musiikki on hyvin usein osa heidän jokapäiväistä kokemustaan, joko tiedostamattaan taustalla ja integroituneena jokapäiväiseen elämään tai tietoisena empaattisena lähestymistapana. Näin ollen näemme musiikin tärkeänä osana kokonaisvaltaista kasvatusta koulussamme.

Opetushankkeen lähtökohtana on niiden ihmisten yksilöllisyys, joiden kanssa työskentelemme. Näin oppilaiden havaintotaso otetaan erityisesti huomioon käytännön ja reseptiivisessä/reflektiivisessä työskentelyssä. Liikkeet, tanssit, piirustukset musiikkiin sekä draamaleikit, sävellysharjoitukset, aktiivinen musisointi ja muut opetusmenetelmien kattavasta repertuaaristamme löytyvät menetelmät pyrkivät tekemään tästä työstä eläväistä, etenkin kun otetaan huomioon oppilaskuntamme heterogeenisyys. Maailmamme kulttuurisen monimuotoisuuden huomioon ottava arvokasvatus edellyttää musiikin laajan kirjon opiskelua niin maailman kaikista maista kuin omalta kulttuurialueeltamme.

Yhteinen musisointi ja intensiivinen musiikin harrastaminen edistävät herkkyyttä omaa kehoa kohtaan sekä empatiaa muita kohtaan. Toisten kuunteleminen, auttaminen ja tukeminen musiikillisessa mielessä edistää luokkayhteisön sosiaalista rakennetta, jossa pyritään kunnioittamaan oppilastovereiden yksilöllisiä rajoja ja kykyjä. Säännöllisillä musiikkiharjoituksilla ja oppitunneilla tapahtuvilla esityksillä edistämme myös itseluottamusta luokan edessä. Haluamme poistaa virheiden tekemisen pelon näkemällä ne tervetulleena ja tarpeellisena pohjana yhteiselle jatkotyöskentelylle. Erilaiset musiikilliset kyvyt ja oppimistasot analysoidaan eriyttämisjärjestelmämme mukaisesti, ja suorituksia arvioidaan tämän perusteella sekä keskeisen opetussuunnitelman perusteella.

Musiikkitunnit

Gronaun peruskoulun musiikinopetuksessa noudatetaan Nordrhein-Westfalenin osavaltion perusopetuksen opetussuunnitelman sitovia vaatimuksia.[1 ] Musiikkiosastolle on tärkeää, että siellä lueteltujen taitojen hankkimisen lisäksi keskitytään erityisesti käytännön musisointiin. Tästä syystä lukuvuodesta 2017/2018 alkaen perustettiin puhallinluokka. Myös kuoroluokan perustamista suunnitellaan tulevina vuosina. Musiikinopettajiemme erityisesti räätälöidyn koulutuksen tarkoituksena on myös mahdollistaa lisää soitin- ja lauluharjoittelua koulussamme.

Erityisen lahjakkaille muusikoille taataan myös yksilöllinen tuki ammatillisen, musiikillisen ja teknisen tuen muodossa koulun esitysharjoitusten aikana.

Koulumme yhä vilkkaampi musiikkielämä heijastuu paitsi ohjelmissamme (kuoro ja puhallinluokka) myös olemassa olevissa kokoonpanoissa. Koulun kuoron (johtajana rouva Jeschke) ja koulun bändin (johtajana Manchen) lisäksi oppilaista muodostuu jatkuvasti pieniä ryhmiä, jotka harjoittelevat ja esittävät musiikkiesityksiä opettajakunnan vapaaehtoisella tuella. Tätä koskevat tiedustelut ovat aina tervetulleita.

Musiikkitunnit pidetään musiikkihuoneessamme tai luokkahuoneissa. Musiikkihuone on tällä hetkellä varustettu tarpeellisimmilla soittimilla ja laitteilla: pianolla, koskettimilla, sähköbassolla, sähkökitaroilla ja rumpuilla. Pieniä soittimia, kuten glockenspieliä, Orffin rakennuspalikoita, lyömäsoittimia ja boomwhackereita, on saatavilla laajennettavissa oleva määrä. Lukuvuodesta 2018/2019 alkaen meillä on uudessa rakennuksen osassa paljon suurempi tila musiikkityöskentelyyn ja lopuksi auditorio esiintymispaikkana.

Normaalin kaksituntisen oppitunnin lisäksi 5. vuosiluokalla on musiikkiosasto, joka koostuu puhallinluokasta ja kuoroluokasta (lukuvuodesta 2018/2019 alkaen).

Tuuliluokka

Tässä oppimisryhmässä opetetaan lisääntyneellä oppituntimäärällä (esim. AG-oppituntia käytetään käsitteeseen) perusopetuksen opetussuunnitelman puitteissa. IP (instrumentaalipedagogiikka) tai tulevaisuudessa VP (laulupedagogiikka) -alue järjestetään opettajien, vanhempien ja tukiyhdistyksen yhteistyönä. Oppilaille annetaan soittimia, joita he voivat käyttää oppimisessa. Lisäksi he saavat lisäinstrumenttitunteja koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Itse puhallinorkesteriluokassa oppilaat työskentelevät yhdessä isona yhtyeenä ja harjoittelevat kappaleiden esittämistä.

Kuoroluokka

Tälle oppilasryhmälle opetetaan jälleen lisääntyneellä oppituntimäärällä (esim. AG-oppituntia käytetään käsitteeseen) perusopetuksen opetussuunnitelman puitteissa. Tulevan 5. vuosiluokan kuoroluokka ja nykyinen kuorokerho esittävät ohjelmistoa eri tilaisuuksissa ja saavat näin musiikillista kokemusta. Kuoroluokan kuorotunneille voivat osallistua myös ne oppilaat, jotka eivät ole päättäneet osallistua musiikkiohjelmaan, mikäli muut koulun velvoitteet eivät estä sitä.

Vuotuinen työsuunnitelma / pidemmän aikavälin tavoitteet

  • Musiikkihuoneen laitteiston parantaminen
  • Uusien musiikkiluokkien perustaminen
  • Sisäisen opetussuunnitelman kehittäminen ja uusien U-sarjojen suunnittelu.

Vuosiluokkien 5-9 oppitunnit järjestetään seuraavan taulukon mukaisesti (osallistuminen vuosiluokkiin on vapaaehtoista):

Luokka

Musiikkitoimiala ja entinen puhallinosasto

Säännölliset oppitunnit

5

kokonainen vuosi musiikkia kahdessa tunnissa

kokonainen vuosi musiikkia yhdellä tunnilla

6

kokonainen vuosi musiikkia kolmessa tunnissa

kokonainen vuosi musiikkia kahdessa tunnissa

Ei ole vielä korjattu!

kokonainen vuosi musiikkia yhdellä tunnilla

Ei ole vielä korjattu!

kokonainen vuosi musiikkia yhdellä tunnilla

Ei ole vielä korjattu!

kokonainen vuosi musiikkia yhdellä tunnilla

 

Oppituntisuunnitelmia koskevat tiedot  

Vuosiluokalla 5 toteutetaan kolme erilaista oppituntisuunnitelmaa (noin 10-12 tuntia kukin) puolivuosittain, jotta oppilaiden kehitystasoa voidaan käsitellä monipuolisesti. Vuosiluokilla 6 ja 7 toteutetaan puolivuosittain kaksi oppituntisuunnitelmaa, joista kumpikin kestää neljänneksen. Näitä seuraavat kuusi oppituntisuunnitelmaa tavallisilla oppitunneilla : Vuosiluokalla 8 toteutetaan yhteensä neljä oppituntisuunnitelmaa (kaksi puolivuosittain) ja vuosiluokalla 9 kaksi suurta oppituntisuunnitelmaa.

Huomautuksia puhallusluokkien opettamisesta:

Puhallinluokassa 5. vuosiluokalla oppitunteja edeltää johdantovaihe, jossa säännellään organisatorisia asioita (soittimen valinta, soittimen hoito, istumajärjestys, pystytys ja purkaminen, soittotuntien jakaminen jne.). Puhallinryhmän oppitunnit voivat poiketa tuntisuunnitelmista, mutta kaikki erityissisällöt ja -taidot opetetaan laajemman soitinmusiikin tekemisen kautta. Puhallinryhmän ohjelma päättyy vuoden 6 lopussa.