Friskrivningsklausul

 1. Innehåll i online-erbjudandet
  Författaren tar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Ansvarsanspråk mot författaren avseende materiell eller immateriell skada som orsakats av användning eller icke-användning av den information som tillhandahålls eller genom användning av felaktig eller ofullständig information är i princip uteslutna, såvida det inte finns bevis för uppsåt eller grov vårdslöshet från författarens sida.
  Alla erbjudanden är föremål för ändringar och icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.
 2. Hänvisningar och länkar
  Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast uppstå om författaren känner till innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.
  Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länkarna skapades var inget olagligt innehåll igenkännbart på de länkade sidorna. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade sidorna. Författaren tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrats efter det att länken skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar inom författarens egen webbplats samt för tredjepartsposter i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, mailinglistor och alla andra former av databaser som upprättats av författaren till vars innehåll extern skrivåtkomst är möjlig. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information ligger uteslutande hos leverantören av den sida som det hänvisas till, och inte hos den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar.
 3. Upphovsrätt och varumärkesrätt
  Författaren strävar efter att beakta upphovsrätten för bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfria grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter.
  Alla varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i gällande varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerade ägare. Enbart omnämnandet av ett varumärke innebär inte att det inte skyddas av tredje parts rättigheter!
  Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av författaren själv förblir enbart hos författaren av sidorna. All kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens medgivande.
 4. Dataskydd
  Om möjligheten att ange personliga eller affärsmässiga uppgifter (e-postadresser, namn, adresser) ges, sker detta frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - också tillåtet utan att tillhandahålla sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonymiserade uppgifter eller en pseudonym. Användningen av kontaktuppgifter som postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser som publiceras i avtrycket eller jämförbar information från tredje part i syfte att skicka information som inte uttryckligen har begärts är inte tillåten. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändarna av så kallade skräppostmeddelanden i händelse av brott mot detta förbud.
 5. Rättslig giltighet för denna disclaimer
  Denna disclaimer ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisades till från. Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten för de andra delarna av detta faktum.

Ytterligare information om databehandling av elev- och föräldrauppgifter samt läraruppgifter finns på Skydd av personuppgifter