Disclaimer

 1. Inhoud van het online-aanbod
  De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur.
  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
 2. Verwijzingen en links
  Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat de auteur van de inhoud op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.
  De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gecreëerd, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals voor vermeldingen door derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databases, tot de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.
 3. Auteurs- en merkenrecht
  De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
  Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van het feit dat een handelsmerk wordt genoemd, kan niet worden geconcludeerd dat het niet door rechten van derden wordt beschermd!
  Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's berusten. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.
 4. Gegevensbescherming
  Indien de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, gebeurt dit vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtredingen van dit verbod.
 5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
  Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Meer informatie over gegevensverwerking van leerling- en oudergegevens en leerkrachtgegevens vindt u op Gegevensbescherming