Zrieknutie sa zodpovednosti

 1. Obsah online ponuky
  Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorovi týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ nie je preukázaný úmysel alebo hrubá nedbanlivosť zo strany autora.
  Všetky ponuky sa môžu meniť a nie sú záväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia, prípadne dočasne alebo trvalo ukončiť jej zverejňovanie.
 2. Odkazy a prepojenia
  V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé webové stránky (ďalej len "hypertextové odkazy"), ktoré ležia mimo oblasti zodpovednosti autora, by povinnosť niesť zodpovednosť vznikla len v prípade, že by si bol autor vedomý obsahu a bolo by pre neho technicky možné a primerané zabrániť použitiu v prípade nezákonného obsahu.
  Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazov nebol na prepojených stránkach rozpoznateľný žiadny nezákonný obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok. Autor sa preto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných stránok, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie nastavené v rámci vlastnej webovej stránky autora, ako aj na záznamy tretích strán v knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch odkazov, poštových zoznamoch a všetkých ostatných formách databáz zriadených autorom, ku ktorých obsahu je možný externý prístup na zápis. Zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií nesie výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie osoba, ktorá na príslušnú publikáciu iba odkazuje prostredníctvom odkazov.
 3. Autorské právo a právo ochranných známok
  Autor sa snaží dodržiavať autorské práva na obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sám vytvoril, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie.
  Všetky názvy značiek a ochranné známky uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke neznamená, že nie je chránená právami tretích osôb!
  Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené samotným autorom zostávajú výlučne autorovi stránok. Akékoľvek kopírovanie alebo použitie objektov, ako sú schémy, zvuky alebo texty, v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez súhlasu autora povolené.
 4. Ochrana údajov
  Ak je poskytnutá možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, meno, adresy), zadávanie týchto údajov sa uskutočňuje dobrovoľne. Využívanie a platenie všetkých ponúkaných služieb je - pokiaľ je to technicky možné a primerané - povolené aj bez poskytnutia takýchto údajov alebo poskytnutím anonymizovaných údajov alebo pseudonymu. Používanie kontaktných údajov, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy uverejnené v tiráži alebo porovnateľné informácie tretích strán na účely zasielania informácií, ktoré neboli výslovne požadované, nie je povolené. V prípade porušenia tohto zákazu si výslovne vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom tzv. spamových e-mailov.
 5. Právna platnosť tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti
  Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli odkázaní. Ak časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú zákonné alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostáva touto skutočnosťou neovplyvnená.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o žiakoch a rodičoch, ako aj údajov o učiteľoch nájdete na Ochrana údajov